Kierownictwo MOPS w Bielsku Podlaskim

Osoby kluczowe w MOPS w Bielsku Podlaskim:

Dyrektor Ośrodka

Anatol Wasiluk tel. 85 7308990

Kierownik działu świadczeń i pomocy środowiskowej

Anna Niewińska tel. 85 7302006 wew. 26

Kierownik działu administracyjno - gospodarczego

Bożena Sokołowska tel. 85 7302006 wew. 23

Główny Księgowy

Bogumiła Charkiewicz tel. 85 7302006 wew. 22

DYREKTOR OŚRODKA PRZYJMUJE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:

w poniedziałki w godzinach 12.00 – 16.00 oraz
w czwartki
w godzinach 10.00 – 14.00

w pokoju nr 7 (I piętro)

W PRZYPADKU, GDY PONIEDZIAŁEK JEST DNIEM USTAWOWO WOLNYM OD PRACY, INTERESANCI PRZYJMOWANI SĄ W NASTĘPNYM DNIU ROBOCZYM

Skargi i wnioski w formie pisemnej przyjmowane są w pokoju nr 13 (I piętro) w godzinach pracy Ośrodka

Oświadczenia majątkowe osób kluczowych są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/godz_urz/osw_maj/

Podział obowiązków i kompetencji:

Dyrektor Ośrodka odpowiada za:

 1. właściwą organizację i prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka,
 2. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka,
 3. podejmowanie decyzji w zakresie statutowej działalności,
 4. stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. opracowywanie wspólnie z główną księgową planów finansowych i nadzorowanie nad prawidłową realizacją budżetu,
 6. składanie Radzie Miasta corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 7. właściwą współpracę, na zasadzie partnerstwa, z władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

Kierownik działu świadczeń i pomocy środowiskowej:

 1. koordynuje i nadzoruje pracę pracowników socjalnych zatrudnionych
  w rejonach,
 2. udziela poradnictwa i instruktażu podległym pracownikom, również w zakresie przygotowywania decyzji administracyjnych,
 3. sporządza sprawozdania z realizacji świadczeń pomocy społecznej i innych zadań realizowanych przez Ośrodek,
 4. bierze udział w opracowywaniu analiz i informacji z zakresu pomocy społecznej.
 5. współdziała w organizowaniu usług przyznawanych przez Dyrektora Ośrodka
  i współpracuje z organizacjami świadczącymi usługi w zakresie pomocy społecznej,
 6. współpracuje z poradnią rodzinną,
 7. sprawuje nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników.

Kierownik działu administracyjno - gospodarczego:

 1. prowadzi sprawy personalno – osobowe pracowników Ośrodka oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 2. organizuje usługi opiekuńcze i zapewnienie jednego gorącego posiłku osobom tego pozbawionym,
 3. organizuje szkolenia, nadzoruje i organizuje prace personelu administracyjno – gospodarczego,
 4. dokonuje kontroli dyscypliny pracy w jednostce,
 5. odpowiada za sprawność sprzętu i urządzeń niezbędnych w działalności Ośrodka oraz ochronę i zabezpieczenie obiektu;
 6. koordynowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Główny Księgowy odpowiada za:

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanej przez pracowników,
 3. sporządzanie projektów planów finansowych i całokształtu budżetu,
 4. prowadzenie gospodarki finansowej zakładu:
  1. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  2. zabezpieczenie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Ośrodek;
  3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
  4. terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań.
 5. analizę wykorzystania środków będących w dyspozycji zakładu,
 6. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  1. wstępnej kontroli legalności dokumentów;
  2. kontroli operacji gospodarczych;
 7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenie rachunkowości,
 8. sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych i budżetowych,
 9. naliczanie wynagrodzeń z osobowego funduszu płac, zasiłków rodzinnych, itp.

 

Wykaz pozostałych pracowników znajduje się na stronie internetowej MOPS: http://www.mopsbielskpodlaski.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Niewińska

Data wytworzenia: 2018-08-30

Wprowadzający: Anna Niewińska

Modyfikujący: Anna Niewińska

Data modyfikacji: 2019-10-21

Opublikował: Anna Niewińska

Data publikacji: 2018-08-30