Regulamin organizacyjny MOPS w Bielsku Podlaskim

Załącznik

do Zarządzenia Nr 103/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 25 lipca 2019 r.

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY

          MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Bielsku Podlaskim

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.
§ 1

Regulamin organizacyjny określa zakres działania, zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim, zwanego dalej „Ośrodkiem”.

 § 2

Terenem działania Ośrodka jest miasto Bielsk Podlaski.

 § 3

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki jego pracy. 
 2. Dyrektora zatrudnia i zwalania Burmistrz Miasta.

 § 4

Dyrektor pełni funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

 

Rozdział II.

Zadania Ośrodka.
§ 5

Do zadań Ośrodka w szczególności należą:

1) zadania z zakresu pomocy społecznej określone ustawami jako:

 1. zlecone z zakresu administracji rządowej,
 2. własne gminy;

2) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z mocy odrębnych ustaw dotyczące:

 1. świadczeń rodzinnych,
 2. przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
 3. zasiłku dla opiekuna,
 4. świadczeń wychowawczych
 5. wspierania kobiet w ciąży i rodziny.

3) zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę w zakresie wspierania rodziny.

 § 6

 1. Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, decyzje dotyczące potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, decyzje    w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także z zakresu wspierania rodziny oraz w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wydaje Dyrektor Ośrodka na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta.
 2. Burmistrz Miasta – na wniosek Dyrektora – może upoważnić do wydawania decyzji inne osoby wskazane przez Dyrektora.

 

Rozdział III.

Organizacja Ośrodka, zakres zadań i odpowiedzialności.
§ 7

 1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się działy i stanowiska pracy:

1) Dyrektor Jednostki – 1 etat (zadania własne z dotacji Wojewody)

2) Dział świadczeń i pomocy środowiskowej ogółem: - 23 etaty, w tym:

 1. kierownik działu – 1 etat (zadania własne z dotacji Wojewody)
 2. pracownicy socjalni w rejonie – 13 etatów, w tym:
  • 5 etatów (zadania własne z dotacji Wojewody)
  • 8 etatów (zadania własne),
 3. stanowiska urzednicze – 7 etatów (3 etaty zadania własne z dotacji Wojewody i 4 etaty zadania zlecone)
 4. stanowiska ds. świadczeń rodzinnych – 4 etaty (zadania zlecone)
 5. asystent rodziny – 2 etaty (zadania własne)

 3) Dział administracyjno – gospodarczy ogółem: – 21 etatów (zadania własne), w tym:

 1. kierownik działu – 1 etat
 2. stanowisko pomocnicze – 1 etat
 3. pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze – 18 etatów, tj.:
  1. młodszy opiekun
  2. opiekun w ops
 4. sprzątaczka – 1 etat

4) Dział finansowo – księgowy ogółem: – 2 etaty, w tym:

 1. główna księgowa – 1 etat (zadania własne)
 2. stanowisko urzędnicze – 1 etat (zadania własne z dotacji Wojewody)

5) Konsultant prawnik w Poradni Rodzinnej - usługa zewnętrzna

3. Ogółem liczba etatów w strukturze organizacyjnej Ośrodka wynosi 48, z tego:
a) 12 etatów (zadania własne z dotacji Wojewody),
b) 4 etaty (zadania zlecone),
c) 32 etaty (zadania własne).

 § 8

1. Dyrektor Ośrodka odpowiada za:

a) właściwą organizację i prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka,
b) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka,
c) podejmowanie decyzji w zakresie statutowej działalności,
d) stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) opracowywanie wspólnie z główną księgową planów finansowych i nadzorowanie nad prawidłową realizacją budżetu,
f) składanie Radzie Miasta corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
g) właściwą współpracę, na zasadzie partnerstwa, z władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej;

2. Dział świadczeń i pomocy środowiskowej:

 • Kierownik działu:
 1. koordynuje i nadzoruje pracę pracowników socjalnych zatrudnionych w rejonach,
 2. udziela poradnictwa i instruktażu podległym pracownikom, również w zakresie przygotowywania decyzji administracyjnych,
 3. sporządza sprawozdania z realizacji świadczeń pomocy społecznej i innych zadań realizowanych przez Ośrodek,
 4. bierze udział w opracowywaniu analiz i informacji z zakresu pomocy społecznej.
 5. współdziała w organizowaniu usług przyznawanych przez Dyrektora Ośrodka i współpracuje z organizacjami świadczącymi usługi w zakresie pomocy społecznej,
 6. współpracuje z poradnią rodzinną,
 7. sprawuje nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników;
 • Zadania pracowników socjalnych w rejonie:
 1. praca socjalna,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, w tym również skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 10. kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przy przyznawaniu świadczeń pomocy społecznej;
 11. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 • Zadania poradni rodzinnej (konsultacyjnej):
 1. udzielanie porad specjalistycznych mieszkańcom miasta i gminy Bielsk Podlaski oraz z terenu miast i gmin Bielsk Podlaski, Brańsk, Rudka, Orla, Boćki i Wyszki,
 2. organizowanie specjalistycznego poradnictwa socjalnego osobom i rodzinom uprawnionym do korzystania z pomocy społecznej bez względu na kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 3. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
  i uprawnienia,
 4. współpraca z pracownikami socjalnymi w rejonach w celu realizacji kompleksowej pomocy rodzinie,
 5. szkolenie pracowników współpracujących ośrodków pomocy społecznej;
 • Zadania pracowników zatrudnionych na stanowiskach ds. świadczeń pomocy społecznej:
 1. prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym związanych z:
 • wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie przyznania:
  • posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  • zasiłków okresowych,
  • zasiłków celowych, w tym zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie innych przepisów,
  • biletów kredytowanych,
  • opłacaniem składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
  • usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • dożywiania dzieci,
  • skierowania do domu pomocy społecznej,
  • zasiłków stałych,
  • opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
 • realizacją zadań wynikających z wydanych decyzji w zakresie prowadzonych spraw,
 • współudział w sporządzaniu sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
 • prowadzenie spraw w zakresie realizacji pozostałych zadań własnych gminy związanych z:
  • wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie przyznania:
   • zasiłków specjalnych celowych,
   • pomocy rzeczowej,
   • skierowania do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym,
 • realizacją zadań wynikających z wydanych decyzji w zakresie prowadzonych spraw,
 • współudział w sporządzaniu sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw
 • prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z:
 • wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie przyznania:
  • specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  • zasiłków celowych, a także posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,
  • zasiłków celowych, a także posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pomocy wynikającej z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 • realizacją zadań wynikających z wydanych decyzji w zakresie prowadzonych spraw,
 • współudział w sporządzaniu sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw;
 • zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

 

 • Zadania pracowników zatrudnionych na stanowiskach ds. świadczeń rodzinnych:

1. przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
2. prowadzenie spraw w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przyznających:

 • zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne,
 • jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek dla opiekuna,
 • świadczenie wychowawcze,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

3. realizacja zadań wynikających z wydanych decyzji w zakresie prowadzonych spraw,
4. prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami,
5. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, w szczególności:

 • przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych,
 • odebranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego,
 • przekazywanie komornikowi sądowemu wszelkich informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji,
 • podejmowanie wszelkich innych działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych określonych w ustawach,

6. współudział przy sporządzaniu sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw;

 • Zadania asystentów rodziny należy:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny dyrektorowi Ośrodka,
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
 20. koordynowanie poradnictwa dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodzin z dzieckiem z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w zakresie:
 • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
 • wsparcia psychologicznego;
 • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
 • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

3. Dział administracyjno - gospodarczy:      

 • Kierownik działu:
 1. prowadzi sprawy personalno – osobowe pracowników Ośrodka oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 2. organizuje usługi opiekuńcze i zapewnienie jednego gorącego posiłku osobom tego pozbawionym,
 3. organizuje szkolenia, nadzoruje i organizuje prace personelu administracyjno – gospodarczego,
 4. dokonuje kontroli dyscypliny pracy w jednostce,
 5. odpowiada za sprawność sprzętu i urządzeń niezbędnych w działalności Ośrodka oraz ochronę i zabezpieczenie obiektu;
 6. koordynowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Do zadań referenta administracyjno – gospodarczego należy:
 1. prowadzenie spraw kancelaryjnych Ośrodka,
 2. zaopatrzenie w artykuły niezbędne do funkcjonowania Ośrodka i prowadzenie ewidencji,
 3. prowadzenie spraw dotyczących przepisów bhp i ppoż.,
 4. dokonywanie corocznych przeglądów obiektu z powołaną w tym celu komisją,
 5. prowadzenie zakładowego archiwum.
 • Do podstawowych zadań opiekuna w ośrodku pomocy społecznej należy:
 1. zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
 2. utrzymanie w czystości pomieszczeń,
 3. dokonywanie zakupów,
 4. wykonywanie zabiegów higienicznych zleconych przez lekarza,
 5. zapewnienie kontaktów z otoczeniem – środowiskiem;
 • Podstawowym obowiązkiem sprzątaczki jest utrzymania ładu i porządku w budynku  oraz w otoczeniu, tj. posesji MOPS (pielęgnowanie trawników, w okresie zimowym –
       odśnieżanie).

4. Dział finansowo – księgowy:

 • Do zadań Głównej Księgowej należy:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanej przez pracowników,
  3. sporządzanie projektów planów finansowych i całokształtu budżetu,
  4. prowadzenie gospodarki finansowej zakładu:
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • zabezpieczenie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Ośrodek;
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
 • terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań.
 • analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji zakładu,
 • dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
 • wstępnej kontroli legalności dokumentów;
 • kontroli operacji gospodarczych;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenie rachunkowości,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych i budżetowych,
 • naliczanie wynagrodzeń z osobowego funduszu płac, zasiłków rodzinnych, itp.;

 

 • Do zadań księgowego – kasjera należy:
 1. przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,
 2. prowadzenie kasy Ośrodka:
  • przyjmowanie wpłat;
  • podejmowanie gotówki z banku;
  • dokonywanie wypłat;
  • sporządzanie ewidencji przychodów i rozchodów czeków gotówkowych;
  • przyjmowanie i realizowanie rachunków po zatwierdzeniu przez Dyrektora i głównego księgowego;
 3. prowadzenie ewidencji analitycznej.

 § 9

Szczegółowe zadania, uprawnienia i obowiązki poszczególnych pracowników Ośrodka określają ich zakresy czynności.

 § 10

 1. Przy znakowaniu pism Ośrodek używa następujących symboli:
 • Dział świadczeń i pomocy środowiskowej:
 1. Dla spraw z zakresu pomocy społecznej – PS
 2. Dla spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenie się żywego dziecka z ciężkim  i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – SR
 3. Dla spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – FA
 4. Dla spraw z zakresu świadczeń wychowawczych – SW
 5. Dla spraw z zakresu wspierania rodziny – WR
 • Dział administracyjno – gospodarczy:
  1. Dla spraw administracyjno – gospodarczych – AG
  2. Dla spraw z zakresu kadr – KP
  3. Dla spraw z zakresu zamówień publicznych – ZP
  4. Dla spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  – ZI
  5. Dla spraw z zakresu informatyki i ochrony danych osobowych – DI
  6. Dla spraw z zakresu BHP, PPOŻ i OC – OC
 • Dział finansowo – księgowy – FK

 

Rozdział IV.

Zasady podpisywania pism.
§ 11

 1. Do podpisu Dyrektora Ośrodka zastrzeżone są:
 • pisma w sprawach należących do jego właściwości wynikające z udzielonego przez Burmistrza Miasta upoważnienia, w tym:
  1. decyzje administracyjne,
  2. pisma w sprawach kadrowych pracowników Ośrodka,
  3. pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Dyrektora do jego podpisu.
 • korespondencja:
  1. kierowana do organów administracji, organizacji społeczno – politycznych, organów kontroli państwowej i społecznej,
  2. kierowana do przedsiębiorstw i zakładów pracy,
  3. dotycząca odpowiedzi na krytykę prasową oraz skargi i wnioski na pracę Ośrodka.
 1. W czasie nieobecności Dyrektora, zastępstwo sprawuje wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka.

 

Rozdział V.

Postanowienia końcowe.
§ 12

 1. Czas pracy Ośrodka ustala się od godz. 730 do godz. 1530 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Szczegółowy porządek wewnętrzny i organizację pracy określa Regulamin Pracy.

 § 13

 1. Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 1200 – 1600 i czwartki w godz. 1000 – 1400.
 2. Wnioski i skargi muszą być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
 3. Składane skargi nie mogą być załatwiane przez osoby, których skarga dotyczy. Dyrektor bada skargę lub wyznacza osobę sprawdzającą podstawę skargi.

 § 14

Dyrektor Ośrodka ma obowiązek zapoznania pracowników z postanowieniami Regulaminu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Niewińska

Data wytworzenia: 2018-09-03

Wprowadzający: Anna Niewińska

Modyfikujący: Anna Niewińska

Data modyfikacji: 2019-10-02

Opublikował: Anna Niewińska

Data publikacji: 2018-09-03