Statut MOPS w Bielsku Podlaskim

Załącznik do Obwieszczenia

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 marca 2017 r.

 

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELSKU PODLASKIM

 

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim, zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej.
 2. Zasady funkcjonowania Ośrodka regulują przepisy o pomocy społecznej oraz przepisy dotyczące sektora finansów publicznych oraz postanowienia niniejszego Statutu.
 3. Siedzibą i terenem działania Ośrodka jest miasto Bielsk Podlaski.
 4. Ośrodek gospodaruje przekazanym w zarząd mieniem komunalnym zapewniając jego staranne utrzymanie i należyte wykorzystanie.
 5. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej i działa w imieniu oraz na rzecz Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski.
 6. Czas pracy Ośrodka ustala Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski na wniosek Dyrektora Ośrodka.

 

Rozdział 2.

ZAKRES I CELE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA
§
2.

 1. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej oraz odrębnych ustaw.
 2. Do zadań Ośrodka w szczególności należą:
  • zadania z zakresu pomocy społecznej określone ustawami jako:
 3. zlecone z zakresu administracji rządowej;
 4. własne gminy.
  • zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z mocy odrębnych ustaw dotyczące:
 5. świadczeń rodzinnych;
 6. przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
 7. świadczenia wychowawczego
  • zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę w zakresie wspierania kobiet w ciąży i rodziny,
  • zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego.
 8. Ośrodek realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.
 9. Ośrodek wykonując zadania własne gminy kieruje się ustaleniami Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

 § 3.

 1. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 3. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w sytuacjach określonych ustawą o pomocy społecznej.
 4. Pomoc społeczna polega w szczególności na:
  • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
  • pracy socjalnej;
  • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
  • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
  • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
  • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Rozdział 3.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§
4.

 1. Funkcjonowaniem i bieżącą pracą Ośrodka kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje w drodze konkursu Burmistrz Miasta oraz ustala jego wynagrodzenie.
 3. Dyrektora odwołuje Burmistrz Miasta.
 4. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Dyrektora Ośrodka.
 5. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
 6. W zakresie zarządzania Ośrodkiem Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
 7. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
 8. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa podejmując decyzje samodzielnie i ponosząc za nie odpowiedzialność.
 9. Dyrektor Ośrodka nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za ich prawidłową realizację przed Radą Miasta, Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski i Wojewodą Podlaskim.
 10. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta Bielsk Podlaski coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 11. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników Ośrodka.
 12. Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny, a także z zakresu świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wydaje Dyrektor Ośrodka na podstawie upoważnienia wydanego w formie pisemnej przez Burmistrza Miasta.
 13. Burmistrz Miasta – na wniosek Dyrektora – może upoważnić do wydawania decyzji inne osoby wskazane przez Dyrektora.
 14. Dyrektor Ośrodka, a także inna osoba na wniosek Dyrektora Ośrodka, przeprowadza wywiad alimentacyjny oraz odbiera oświadczenie majątkowe na podstawie upoważnienia wydanego w formie pisemnej przez Burmistrza Miasta.

 § 5.

 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
 2. Zmian w Regulaminie Organizacyjnym dokonuje się zgodnie z ust. 1.

 § 6.

 1. Pracownicy socjalni prowadzą działalność w rejonach.
 2. Rejonizację, gwarantującą dostępność do świadczeń, ustala Dyrektor Ośrodka uwzględniając uwarunkowania i potrzeby mieszkańców.

 

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 7.

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
 2. Zasady gospodarki finansowej Ośrodka regulują przepisy szczegółowe.

 § 8.

Zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej i odpłatności ustala Dyrektor z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział 5.

KONTROLA ZARZĄDCZA I NADZÓR

§ 9.

 1. Za kontrolę zarządczą odpowiedzialny jest Dyrektor Ośrodka w zakresie całokształtu działalności.
 2. Kontrolę w zakresie gospodarki finansowej sprawuje główny księgowy.
 3. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.
 4. Wojewoda Podlaski sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

 

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

Zmian w Statucie Ośrodka dokonuje Rada Miasta Bielsk Podlaski w drodze uchwały.

 § 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Niewińska

Data wytworzenia: 2018-09-03

Wprowadzający: Anna Niewińska

Modyfikujący: Anna Niewińska

Data modyfikacji: 2019-12-16

Opublikował: Anna Niewińska

Data publikacji: 2018-09-03